Kategese

Ons Kategete vir 2017 is as

volg:

GR R & 1 WILMA GENIS 0840818019 GR 2 LEANDRI WOLMARANS 0767231152 GR 3 DAAN J V RENSBURG 0767380089 GR 4 JOHAN COETZEE 0844686429 GR 5 GENEVIE GENIS 0843872817 GR 6 HESTER VISSER 0827814503 GR 7 CORNE PRINSLOO 0843872817 GR 8 MICHAEL BOTHA 0794977523 GR 9 ELLEN BOTRHA 0827855763 GR 10 ARMANDT BOTHA 0834585588 GR 11 DS F NORTJE 0743087332

Kweekhuis

Bywoning en evaluering

Kategese         moet         gereeld         by         die         Kategese        wees.                  Vir      alle         gr.         9,         10,         en         11         kategese        word         ‘n         minimum      van               60%               bywoning              per               jaar               vereis               en               alle      evaluering         in         gr.        9,         10         en         11         moet         gedoen         wees      om belydenis van geloof te kan aflê. Evaluering      vir      gr.      4      –      11      sal      elke      tweede     laaste    Sondag        van        ‘n        kwartaal        plaasvind.              Kategese      wie   nie      die      evaluering      voltooi      nie,     asook      kategese      wie   se         bywoning         nie         na        wense         is         nie         sal         deur         die   ouderlinge      met     die      kategees      se      ouers      opgevolg   word.                  Graad        1,         2         en         3         word            deurlopend            elke      Sondag geevalueer.

Facebookblad

Sluit         aan         by         ons         facebookblad         om         op        hoogte         te      bly         met         wat         in         die         kategese        aangaan,         asook         om      terugvoer         te         kry.                  As        jy         die         kategese         se         blad         wil      “join”            stuur            ‘n           “friend            request”aan            NHK            Bergsig      Kategese en ons “accept” jou.

WAAROM KATEGESE ?

Dit   is   sekerlik   ‘n   vraag   wat   menige   katkisant   –   en ouers      -   al   sekerlik   gevra   het.   Tog   is   die   siening   van die    NHK    dat    kategese    eintlik    ‘n    gebeure    is    wat hoofsaaklik    handel    oor    God    se    ingrepe    in    Sy kinders    se    lewens.    En,    in    hierdie    verhouding tussen    God    en    Sy    kinders    is    daar    beslis    ook venote,   naamlik:   kerk   en   ouers   (en   skole   volgens Calvyn).     Hierdie     venootskap     is     onlosmaaklik volgens   die   Woord   van   die   Here.   Dat   dit   God   self is   wat   eerste   onderrig   gegee   het,   en   daardeur   die beginsels    vir    kategese    daargestel    het,    blyk    uit tekste    soos    Ps.    25:4,5,8    en    9;    27:11;    78:10    en 119:102. Aan   die   begin   van   ons   jaartelling   vind   ons   dat   die kategese   in   die   Joodse   gemeentes   min   of   meer   op georganiseerde    basis    plaasgevind    het.    Met    die oog   op   die   Bybelse   onderrig   is   daar   spesiale   skole     deur   die   Joodse   gemeentes   gestig.   Hierdie   skole was   nie   bestem   vir   alledaagse   onderrig   nie,   maar vir    onderrig    uit    die    Thora    (wet).    Die    skole    is genoem “beth-ha-sefer” en “beth-ha-midrasj”. In   die   Nuwe   Testament   sou   kategese   spoedig   ook sy   plek   in   die   kerklike   lewe   inneem   –   veral   in   die eerste   gemeente.   Van   werklike   kerklike   kategese het   ons   die   eerste   keer   berig   gekry   by   Justinus Martyr,    106-164nC.    Die    naam    vir    die    katkisante was “catechumeni”. Martin   Luther   het   die   kategese   so   belangrik   geag dat   hy   in   1529   2   boeke   oor   kategese   die   lig   laat sien:    Groot    kategismus    (vir    die    ouers)    en    Klein kategismus (vir die kinders). Met    die    kategese    as    ‘n    streng    Bybelse    gebeure moet     ons     sekerlik     vra     wat     is     die     doel     van kategese?   Kortliks kan ons dit soos volg stel: In   die   kategese   wil   ons   God   bo   alles   eer. Kategese      leer      ons      om      God      in      die middelpunt   van   ons   lewens   te   plaas   –   soos wat   die   Reformasie   ons   geleer   het   vanuit die Woord. Kategese    vind    plaas    tot    die    stigting    en vermeerdering   van   geloof   in   die   Drie-Enige God. Die   kategese   vind   plaas   om   die   betekenis van die doop aan die katkisant te leer. Kategese   vind   plaas   om   die   katkisant   voor te   berei   met   die   oog   op   die   gebruik   van   die sakramente. Kategese   vind   plaas   om   die   katkisant   voor te berei om belydenis van geloof af te lê. Om    die    kinders    dan    na    die    kerk    te    bring    vir ondderrig   is   volgens   die   Woord   ‘n   noodsaaklike gebeure   –   wat   ‘n   appèl   maak   op   elke   ouer   om kinders van God na Sy huis te bring vir onderrig.
Nederduits Hervormde Kerk Bergsig
H/v Karel Trichardt laan en Leonide straat 1223
Mountain View, Pretoria
Tel 012 379 6877
bergsignhk@gmail.com
Kategese

Ons Kategete vir 2017 is as volg:

GR R & 1 WILMA GENIS 0840818019 GR 2 LEANDRI WOLMARANS 0767231152 GR 3 DAAN J V RENSBURG 0767380089 GR 4 JOHAN COETZEE 0844686429 GR 5 GENEVIE GENIS 0843872817 GR 6 HESTER VISSER 0827814503 GR 7 CORNE PRINSLOO 0843872817 GR 8 MICHAEL BOTHA 0794977523 GR 9 ELLEN BOTRHA 0827855763 GR 10 ARMANDT BOTHA 0834585588 GR 11 DS F NORTJE 0743087332

Kweekhuis

Bywoning en evaluering

Kategese         moet         gereeld         by         die         Kategese        wees.                  Vir      alle         gr.         9,         10,         en         11         kategese        word         ‘n         minimum      van               60%               bywoning            per               jaar               vereis               en               alle      evaluering         in         gr.        9,         10         en         11         moet         gedoen         wees      om belydenis van geloof te kan aflê. Evaluering      vir      gr.      4      –      11      sal      elke      tweede     laaste    Sondag        van        ‘n        kwartaal        plaasvind.            Kategese      wie   nie      die      evaluering      voltooi      nie,     asook      kategese      wie   se         bywoning         nie         na        wense         is         nie         sal         deur         die   ouderlinge      met     die      kategees      se      ouers      opgevolg   word.                  Graad        1,         2         en         3         word            deurlopend            elke      Sondag geevalueer.

Facebookblad

Sluit         aan         by         ons         facebookblad         om         op        hoogte         te      bly         met         wat         in         die         kategese        aangaan,         asook         om      terugvoer         te         kry.                  As        jy         die         kategese         se         blad         wil      “join”            stuur            ‘n           “friend            request”aan            NHK            Bergsig      Kategese en ons “accept” jou.

WAAROM KATEGESE ?

Dit   is   sekerlik   ‘n   vraag   wat   menige   katkisant   –   en ouers      -   al   sekerlik   gevra   het.   Tog   is   die   siening van   die   NHK   dat   kategese   eintlik   ‘n   gebeure   is   wat hoofsaaklik    handel    oor    God    se    ingrepe    in    Sy kinders    se    lewens.    En,    in    hierdie    verhouding tussen    God    en    Sy    kinders    is    daar    beslis    ook venote,   naamlik:   kerk   en   ouers   (en   skole   volgens Calvyn).     Hierdie     venootskap     is     onlosmaaklik volgens   die   Woord   van   die   Here.   Dat   dit   God   self is   wat   eerste   onderrig   gegee   het,   en   daardeur   die beginsels    vir    kategese    daargestel    het,    blyk    uit tekste    soos    Ps.    25:4,5,8    en    9;    27:11;    78:10    en 119:102. Aan   die   begin   van   ons   jaartelling   vind   ons   dat   die kategese   in   die   Joodse   gemeentes   min   of   meer   op georganiseerde    basis    plaasgevind    het.    Met    die oog   op   die   Bybelse   onderrig   is   daar   spesiale   skole     deur   die   Joodse   gemeentes   gestig.   Hierdie   skole was   nie   bestem   vir   alledaagse   onderrig   nie,   maar vir    onderrig    uit    die    Thora    (wet).    Die    skole    is genoem “beth-ha-sefer” en “beth-ha-midrasj”. In   die   Nuwe   Testament   sou   kategese   spoedig   ook sy   plek   in   die   kerklike   lewe   inneem   –   veral   in   die eerste   gemeente.   Van   werklike   kerklike   kategese het   ons   die   eerste   keer   berig   gekry   by   Justinus Martyr,   106-164nC.   Die   naam   vir   die   katkisante was “catechumeni”. Martin   Luther   het   die   kategese   so   belangrik   geag dat   hy   in   1529   2   boeke   oor   kategese   die   lig   laat sien:    Groot    kategismus    (vir    die    ouers)    en    Klein kategismus (vir die kinders). Met    die    kategese    as    ‘n    streng    Bybelse    gebeure moet     ons     sekerlik     vra     wat     is     die     doel     van kategese?   Kortliks kan ons dit soos volg stel: In    die    kategese    wil    ons    God    bo    alles    eer. Kategese   leer   ons   om   God   in   die   middelpunt van    ons    lewens    te    plaas    –    soos    wat    die Reformasie ons geleer het vanuit die Woord. Kategese     vind     plaas     tot     die     stigting     en vermeerdering    van    geloof    in    die    Drie-Enige God. Die   kategese   vind   plaas   om   die   betekenis   van die doop aan die katkisant te leer. Kategese   vind   plaas   om   die   katkisant   voor   te berei    met    die    oog    op    die    gebruik    van    die sakramente. Kategese   vind   plaas   om   die   katkisant   voor   te berei om belydenis van geloof af te lê. Om    die    kinders    dan    na    die    kerk    te    bring    vir ondderrig   is   volgens   die   Woord   ‘n   noodsaaklike gebeure   –   wat   ‘n   appèl   maak   op   elke   ouer   om kinders van God na Sy huis te bring vir onderrig.
Nederduits Hervormde Kerk Bergsig
H/v Karel Trichardt laan en Leonide straat 1223
Mountain View, Pretoria
Tel 012 379 6877